دهانشویه سنسی کین Sensi kin

·  مناسب برای دندان‌های حساس

·  با ترکیبات مناسب برای حفاظت از مینای دندان

·  اطمینان از ورود مواد فعال به فضای بین دندان‌ها

·  ویتامینه